Školní jídelna

STRÁVNÍCI, KTEŘÍ NEJSOU PŘÍTOMNI VE ŠKOLE Z DŮVODU NEMOCI SI MOHOU VYZVEDNOUT OBĚDY DO JÍDLONOSIČE KAŽDÝ DEN V ČASE 11:15 - 11:30INFORMACE K ZAKOUPENÍ ČIPU PRO NOVÉ STRÁVNÍKY ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 BUDOU ZVEŘEJNĚNY BĚHEM LÉTA

NOVÉ ČIPY BUDE MOŽNÉ SI VYZVEDNOUT V NÁSLEDUJÍCÍCH TERMÍNEHC

30. 8. 2023 13:00 - 17:00
31. 8. 2023 8:00 - 12:00
 

Informace školní jídelny


Školní jídelna Brno, Úvoz 55, příspěvková organizace. Podrobné pokyny najdete níže. Dále je přiložena přihláška ke školnímu stravování, která je také k dispozici na webových stránkách v části Formuláře.

Přihláška ke stravování

Přihláška ke stravování je k dispozici ZDE, dále na www.sjuvoz.cz, sekce Dokumenty - Přihláška ke stravování_ZŠ_Čejkovická, nebo si ji můžete vyzvednout ve Školní jídelně Úvoz 55, Brno. Doporučujeme vyplněnou přihlášku doručit (e-mailem, poštou, osobně) do Školní jídelny Úvoz 55, Brno, nejlépe do konce srpna 2021, abychom Vás mohli co nejdříve zaevidovat do systému.

Přihlašování a odhlašování obědů

Přihlašování a odhlašování obědů bude probíhat výhradně přes on-line objednávání na www.strava.cz . Nadále zůstává možnost objednat obědy přes terminál ve výdejně ZŠ Čejkovická, kde se objednává obden.

Strávníkům, kteří již aplikaci www.strava.cz využívají, zůstává stejné přihlašovací jméno a heslo a dochází jen ke změně kódu jídelny – kód jídelny 3514. Ostatní strávníci obdrží po zaevidování do systému, tj. po vyplnění přihlášky ke stravování, přihlašovací jméno a heslo.

ŠJ vaří mimo základního oběda číslo /1/ oběd číslo /2/.

Po přijetí platby je strávník automaticky přihlášen na oběd /1/ a do výše kreditu. Je nutné ze strany strávníka provést zpětnou kontrolu na www.strava.cz, zda je oběd či na daný den a týden správně objednána na www.strava.cz . Strávník bude mít automaticky nastaveno, že po jím provedené změně objednávky mu bude doručeno potvrzení do uvedeného e-mailu.

Oběd /2/ si může navolit v objednávkovém terminálu dva dny dopředu nebo na www.strava.cz. Pokud bude objednávka oběda /2/ menší než 15 porcí, dostane strávník oběd /1/. Změna jídelního lístku je vyhrazena.

Přes www.strava.cz se objednává a odhlašuje vždy nejpozději 1 den předem do 12.00 hod. (objednávky a odhlášky provedené přes víkend jsou až na úterý).

Žák má na dotovaný oběd nárok pouze, je-li přítomen v době výuky ve škole. V první den nepřítomnosti žáka v ZŠ lze neodhlášený oběd, vyzvednout v ZŠ Čejkovická dle pokynů výdejny v ZŠ Čejkovická. Oběd jsou k okamžité spotřebě. Ostatní dny musí být obědy řádně odhlášené a za neodebranou nebo neodhlášenou stravu se finanční náhrada neposkytuje. Další dny nepřítomnosti lze obědy poskytnout pouze za úhradu plné ceny (tj. včetně provozních nákladů).

Výdej obědů

Výdej stravy je plně v kompetenci výdejny v ZŠ Čejkovická. Systém čipů pro výdej a objednávání přes terminály je zachován a je zajišťován ZŠ Čejkovická (noví strávníci si musí pro výdej stravy zakoupit čip v ZŠ Čejkovická).

Placení obědů,

Pro stravování je uplatňován kreditní systém, tj. strávník si doplní kredit dle uvážení a má možnost objednávat do výše kreditu. Stravné se platí na měsíc dopředu, nejpozději do 25. dne předcházejícího měsíce. V případě uhrazení stravného po tomto datu, může dojít k pozdnímu zaúčtování platby a strávník nebude mít možnost si na první dny v měsíci objednat stravu. Strávník může využít trvalý příkaz tzn. každý měsíc zaplatí stejnou částku (trvalý příkaz je zadán od srpna 2019 do května 2019) nebo jednorázovou platbu na účet ŠJ, tj. zvolí si výše platby dle uvážení. Výši částky stravného na další měsíc si můžete stanovit na základě předpisu stravného na daný měsíc (počet stravných dnů*sazba za oběd, dle kategorie viz. Přehled předpisů stravného) s odečtením případného přeplatku z předchozího období, který je zobrazen na www.strava.cz. Po přijetí platby stravovací referent přihlásí stravu na další měsíc do výše konta – kreditu (je nutná zpětná kontrola objednávek, zda odpovídají požadavkům strávníka). V případě zaslání vyšší částky na více měsíců, stravovací referent platbu zaeviduje do systému, ale neprovádí automatické objednávání stravy (strávník si musí stravu přihlašovat sám).

Podstatnou změnou je, že strávníkovi bude přidělen nový variabilní symbol pro platby a dochází ke změně bankovního účtu - Komerční banka 14432621/0100.

Variabilní symbol bude platný po celou dobu odebírání stravy ze Školní jídelny Úvoz 55, Brno a bude sdělen až na základě dodané podepsané přihlášky ke stravování. Variabilní symboly při platbách je nutné zadávat ve správném tvaru, popř. uvést do zprávy pro příjemce jméno žáka. Pokud ho zadáte špatně nebo neuvedete, tak se platba Vašemu dítěti nepřiřadí a nebude mít přihlášený oběd.

Případné přeplatky na konci školního roku vracíme na písemnou žádost zákonného zástupce strávníka na jím uvedený účet.

Cena oběda


Strávníci jsou zařazování do skupin podle věku dosaženém v daném školním roce. Školním rokem se rozumí období od 1. září do 31. srpna (vyhláška o školním stravování č. 107/2005 Sb.).

 

Jakékoliv dotazy týkající se stravování (vyjma prodeje čipových karet a samotného výdeje obědů v ZŠ Čejkovická) směřujte na


Školní jídelnu Úvoz 55, Brno.
Kontaktní údaje: Tel. 541 213 610 e-mail: odhlasky@sjuvoz.cz, jidelna@sjuvoz.cz