Poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb.

Žadatelem o informaci může být každá fyzická i právnická osoba. Splňuje-li žádost o informaci všechny náležitosti, je srozumitelná a vztahuje se k působnosti ZŠ Brno, Čejkovická 10, poskytne škola žadateli odpověď do 15 dnů od přijetí podání nebo data upřesnění žádosti.


Žádost o informaci na základě zákona č. 106/1999 Sb. můžete ZŠ Brno, Čejkovická 10 doručit:
• osobně na sekretariát ředitele školy
• poštou
• e-mailem na adresu info@zscejkovicka.cz
• datovou schránkou – ID datové schránky ZŠ: zzpkkar

Adresa pro doručování prostřednictvím pošty nebo osobně je:
Základní škola Brno, Čejkovická 10, p.o.
Čejkovická 10
628 00 Brno – Vinohrady
tel. ústředna: 544 233 629
fax: 544 230 862
Prosím uveďte své jméno, příjmení, elektronickou nebo poštovní adresu. Anonymní dotazy nejsou žádostí o informaci ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a lze je v souladu s § 14 odst. 2 tohoto zákona odložit.

Sazebník úhrad za poskytování informací
Úhrada za odeslání informace na adresu zadanou žadatelem: dle sazebníku České pošty. Náklady na balné jsou stanoveny ve výši 5,– Kč.

Úhrada za pořízení kopií:
za pořízení jedné strany kopie A4 1,50,– Kč
za pořízení oboustranné kopie A4 3,00,–  Kč

Úhrada za opatření technických nosičů dat:
CD 10,–  Kč
DVD 15,–  Kč

Úhrada za mimořádně rozsáhlé vyhledání informace:
Pokud je poskytnutí informace, spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informace činí náklady za každou celou hodinu a za každou další započatou hodinu mimořádně rozsáhlého vyhledávání 150,–  Kč.

V případě, že bude za poskytnutí informace požadována úhrada, je tato skutečnost písemně oznámena spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace.