Informace ke školnímu roku 2021/2022

Základní organizační informace pro zákonné zástupce pro školní rok 2021/2022

první školní den

1. 9. 2021, 9:00 na školním hřišti

žáci 2. až 9. ročníku: shromáždění žáků u svých třídních učitelů, kteří poté s žáky odchází do třídy, kde proběhne testování 

žáci 1. ročníku: odchod s třídními učiteli do školy spolu s rodiči; zahajovací třídní schůzky proběhnou již od 9:00 a to nejprve ve školní družíně a poté ve třídě

testování žáků v období od 1. 9. do 10. 9. 2021

typ testů: PCR testy (odběr z úst) - stejné jako v minulém školním roce

termíny testování: 1. 9. a 6. 9. 2021, vždy první vyučovací hodinu

u žáků 1. až 3. ročníku mohou být přítomni při testování zákonní zástupci

nepřítomní žáci budou dodatečně testováni antigenními testy

kdo se nemusí testovat:

očkovaný žák (14 dní po dokončení očkování)

žák, který prodělal COVID-19 (180 dní od prvního pozitivního testu)

žák, který předloží negativní test z odběrového místa (antigenní test ne starší 72 hodin, PCR test ne starší 7 dní)

pokud žák odmítne testování, tak je povinen nosit ochranu nos a úst po celou dobu pobytu ve škole; v opačném případě se nesmí účastnit výuky a je nutné omluvení absence ze strany zákonného zástupce; 

další testování podle vývoje epidemiologické situace 

povinnost žáků dodržovat základní hygienická pravidla, a to zejména
  • umytí rukou mýdlem po vstupu do budovy školy
  • pravidelné mytí rukou během celého pobytu ve škole
  • kýchání a smrkání do jednorázových kapesníků 
  • ochrana nosu a úst ve společných prostorách školy
  • nasazení roušky ihned po vstupu do budovy

výjimky: nedovoluje duševní stav dítěte nebo závažné zdravotní důvody (doloženo lékařskou zprávou)

spolupráce zákonných zástupců se školou:

kontrola a případná oprava údajů ze školní matriky na vyzvání třídním učitelem, a to zejména telefonní a emailový kontakt 

pobyt zákonných zástupců ve škole (třídní schůzky, konzultace aj.) je možný pouze při zakrytí nosu a úst; dále žádáme o dezinfekci rukou při vstupu do školy/třídy

zajištění roušky dle platných mimořádných opatření pro syna/dceru při pobytu ve škole

neposílat žáky s příznaky infekčních onemocnění do školy, jelikož nebude v takovém případě vpuštěn do budovy školy a

odchází ihned domů se zákonným zástupcem nebo

žák si nasadí ochranu nosu a úst, poté je umístěn do karanténní místnosti a škola informuje o zdravotním stavu zákonného zástupce a o dalším postupu (buď samostatný odchod žáka domů nebo bezodkladné vyzvednutí žáka zákonným zástupcem)

ve výše uvedených případech má zákonný zástupce povinnost kontaktovat telefonicky lékaře dítěte, který rozhodne o dalším postupu

poznámka: pokud se jedná o projevy chronického onemocnění (alergie apod.), může být žák přítomen ve škole pouze v případě, že danou skutečnost doloží lékařskou zprávou

základní pravidla pro výuku ve škole:

žáci budou pro výuku primárně využívat svoji kmenovou třídu 

jiné učebny budou žáci využívat zejména při dělení na skupiny (jazyky aj.) s ohledem na zlepšení kvality výchovně vzdělávacího procesu 

střídání učitelů ve třídě bude probíhat standardním způsobem

doplnění učiva z loňského školního roku v době uzavření školy:

učivo probírané v době uzavření školy bude opakováno v návaznosti na nová témata ve vyšším ročníku - nebudeme opakovat vše na začátku školního roku, ale opakování bude rozloženo na celý školní rok

učivo, které nemá navazující charakter, a to zejména u naukových předmětů, nemusí být doplňováno

harmonogram výuky 

první školní týden (1. 9. až 3. 9.): 

pobyt žáků ve škole zaměřen na práci s třídním klimatem

druhý týden (6. 9. až 10. 9.):

pokračování v práci s třídním klimatem

výuka dle rozvrhu bez odpoledního vyučování

organizační informace u jednotlivých předmětů a opakování látky/probírání nového učiva

formativní hodnocení žáků, resp. i klasikování, ale pouze motivující známky (aktivita ve výuce, samostatné/skupinové práce, krátké písemky)

třetí týden (13. 9. až 17. 9.): 

pokračování v práci s třídním klimatem

výuka dle rozvrhu

ověřování získaných znalostí a dovedností pomocí projektů, úkolů, skupinové práce či krátkých a dalších testů (do 20 minut) s možností opravy

od čtvrtého týdne (od 20. 9.) - běžný školní režim 

školní družina bude fungovat v běžném režimu 

organizace obědů ve školní jídelně

povinnosti žáků: 

důkladné mytí rukou mýdlem před obědem 

nepoužívání displeje na objednávání jídla

tácy, příbory, polévky, hlavní jídlo budou žáci dostávat od pracovníků jídelny s výpomocí pedagogických pracovníků

odchodu tříd/třídy na oběd bude přizpůsoben konec vyučovacích hodin tak, aby nedocházelo v jídelně ke kumulaci velkého množství žáků

poznámka: svačinky ve školním roce 2021/2022 poskytovat nebudeme

ve škole je zřízena karanténní  místnost spolu s karanténním WC - určena pro žáky s příznaky infekčních onemocnění po dobu čekání na bezodkladné vyzvednutí zákonným zástupcem 

organizace školních kroužků proběhne standardním způsobem, pouze nebude možné po ukončení přihlašování, resp. po otevření kroužků, dodatečné přihlašování žáků - zachování stejné skupiny po celý školní rok 

platby za družinu a jiné školní služby: 

platba za školní družinu: 180 Kč/měsíc

platba za kroužky: podle kroužku - více informací naleznete u přihlašování na kroužek

pravidla pro vrácení/nevrácení platby:

žák v karanténě bez uzavření školy - úhradu platí stejně jako při běžné nemoci 

uzavření školy na základě rozhodnutí KHS nebo MZ: ponížení úplaty podle délky uzavření za podmínky, že je škola mimo provoz více než 5 dní 

hygienické opatření ze strany školy

hygienická zařízení budou uklízena a dezinfikována vícekrát za den

pravidelná dezinfekce povrchů opakovaně využívaných více lidmi

v průběhu pobytu žáků ve škole bude docházet k častému větrání 

ve třídách, na toaletách a v dalších prostorech školy využívaných žáky budou k dispozici prostředky na mytí rukou a jednorázové ubrousky 

nové informace týkající se epidemiologické situace a změn ve škole vám budou zasílány primárně prostřednictvím systému AES, popř. budou umístěny na webových stránkách školy 
 
V Brně 31. srpna 2021
Jiří Odehnal, ředitel školy