Zápis do prvního ročníku

Zápis do 1.tříd pro školní rok 2021/2022


Vážení rodiče,

rádi bychom Vás informovali o zápisu dětí do prvních tříd pro školní rok 2021 – 2022. 

Sledujte naše webové stránky, na kterých budeme zveřejňovat bližší informace s ohledem na vývoj mimořádných opatření. V případě dotazů kontaktujte ředitele školy na tel.: 725 015 239 nebo email jiri.odehnal@zscejkovicka.cz

Ve školním roce 2021/2022 můžeme otevřít dvě první třídy - celkem tedy 50 žáků. 

S pozdravem 

Jiří Odehnal, ředitel školy
 

Důležité TERMÍNY:

 
 • zápis do prvních tříd pro školní rok 2020/2021 se uskuteční v termínu 23. dubna 2021 (pátek) od 14 do 18h a 24. dubna 2021 (sobota) od 9 do 13h,
 • náhradní termín zápisu: 30. dubna 2021 (pátek) od 14 do 18h,
 • zápis se týká dětí narozených od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dětí s odkladem povinné školní docházky.
   

Základní dokumenty pro žádosti o přijetí a pro žádosti o odklad povinné školní docházky

 
 • žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (zapisdozsbrno.cz) - více v části Vyplnění ŽÁDOSTI
 • žádost o odklad povinné školní docházky (zapisdozsbrno.cz) - více v části Vyplnění ŽÁDOSTI
  • nezbytné doplňující dokumenty pro schválení žádosti:
   • doporučující posouzení školského poradenského zařízení 
   • doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa 
 • žádost o přijetí - předčasný nástup (zapisdozsbrno.cz) - více v části Vyplnění ŽÁDOSTI
  • nezbytné doplňující dokumenty pro schválení žádosti:
   • doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (dítě nar. od září do prosince 2015 ) nebo
   • doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře (dítě nar. leden až červen 2016) 
 • doplňující dokumenty (pokud se Vás týkají):
  • údaje o znevýhodnění dítěte
  • údaje o mimořádném nadání
  • údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných mateřskou školou a                 o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení
 

Vyplnění ŽÁDOSTI:

 
Na webových stránkách http://zapisdozs.brno.cz v termínu od 1. 3. 2021 do 31. 3. 2021 vyplní rodiče žádost o přijetí k základnímu vzdělávání/žádost o odklad povinné školní docházky. Na této žádosti bude vygenerován kód dítěte, pod kterým bude zapisováno/rozhodováno o odkladu.

Prosím o vyplnění těchto údajů dle § 28, odst. 2 a 3 školského zákona č.561/2004 Sb.:
 • jméno a příjmení dítěte
 • rodné číslo
 • místo narození
 • datum narození
 • státní občanství
 • místo trvalého pobytu
 • jméno a příjmení zákonného/ých zástupce/ců, 
 • místo trvalého pobytu zákonného/ých zástupce/ců, případně adresu pro korespondenci, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě na území České republiky
 • telefonické spojení zákonného/ých zástupce/ců
 

Podání ŽÁDOSTI o přijetí nebo žádosti o odklad povinné školní docházky 

 
Vzhledem k vývoji epidemiologické situace bude zápis probíhat bez přitomnosti dětí, pouze předáním potřebných dokumentů škole, níže uvedenými způsoby.:
 • elektronickou cestu do 24. dubna 2021 prostřednictvím
  • datové schránky; datová schránka školy: zzpkkar 
  • emailu s dokumenty s elektronickým podpisem nebo scan dokumentů, email pro posílání: jiri.odehnal@zscejkovicka.cz
 • poštou na adresu školy do 24. dubna 2021: 
  • adresa školy: ZŠ Brno, Čejkovická 10 p.o., Čejkovická 10, 628 00, Brno,
  • označení obálky: Zápis do 1. ročníku 2021
 • vhození obálky s dokumenty do schránky na budově základní školy do          24. dubna 2021
  • na obálku napište Zápis do 1. ročníku 2021
 • osobně ve škole dle rezervačního systému na zapisdozsbrno.cz v termínech 23. dubna, 24. dubna a 30. dubna 2021
  • od 1. 3. 2021 do 31. 3. 2021 je nutné provést na http://zapisdozs.brno.cz elektronickou registraci času zápisu - výběr termínů bude spuštěn od 1. 3. 2021 v 00.00. Tato registrace umožní výběr konkrétního dne, času a místnosti zápisu a odpadá díky tomu zdlouhavé čekání na vlastní zápis. V jiném případě bude nutné čekat na volné místo.
  • další dokumenty s sebou:
   • občanský průkaz 
   • rodný list dítěte
 • V případě nedostatků v žádostech vás budeme neprodleně kontaktovat. 
   

ROZHODNUTÍ o přijetí či nepřijetí do 1. ročníku a rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky


Ředitel školy vydává rozhodnutí o přijetí/nepřijetí nebo rozhodnutí o odkladu do 30 dnů od podání žádosti 

Přijímání žáků do 1. ročníku 
 • O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje v souladu se školským zákonem ředitel školy 
  • ředitel spádové školy přednostně přijímá žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu (spádové děti); o přijetí nespádových dětí rozhoduje los (v případě překročení počtu 50 žádostí o přijetí)    
  • seznam přijatých žáků oznámí škola vyvěšením na veřejně přístupném místě ve škole a rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů.
 

Co by měl budoucí PRVŇÁČEK do září zvládnout dle obecných odborných doporučení, aby úspěšně zahájil školní docházku?


Neměl by mít potíže se základní sebeobsluhou (převlékání, přezouvání, osobní hygiena, udržování pořádku).
Měl by zvládat pravidelný denní režim bez potřeby odpoledního spánku.
Měl by dokázat udržet pozornost a plnit přiměřené úkoly.
Měl by umět držet tužku, stříhat nůžkami, lepit apod. 
Měl by respektovat základní pravidla slušného chování jak k ostatním dětem, tak k dospělým.
Měl by znát svoje jméno a příjmení, jména rodičů a adresu bydliště. 

 

PRÁVNÍ ÚPRAVA zápisu do 1. ročníku


Právní úprava  základního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Povinná školní docházka začíná pro dítě v následujícím školním roce po dosažení  šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.
 • Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu, a to v době od 1. dubna do 30. dubna  kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku (konkrétní termín stanoví ředitel školy).
 • Žák plní povinnou školní docházku v základní škole ve školském obvodu, v němž má místo trvalého pobytu (spádová škola), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu.
 • O odklad povinné školní docházky je možné žádat do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Žádost musí být doložena  doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. O případném odkladu nástupu rozhoduje ředitel školy.
 • Zahájení povinné školní docházky lze odložit nejdéle do dovršení 8 let věku dítěte.